اجرای برنامه آموزشی عملی صعود از مسیرهای نو اعضا جدید

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید صعود از مسیرها نو روزهشتم بهمن ماه به سرپرستی و مربیگری آقای محمد مرتضوی با صعود قله عرقچین برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

1- سعید ایمانی 2-بهنام مددی 3-فریناز غلام ویسی 4-الهه جاپلقی 5-یونس پایداری 6-مهرداد محمدی 7-محمد شریف پور 8-بابک شریف پور 9-مهران محمدی 10-مهدی سلطانی