اجرای تمرین هفتگی سرخه حصار

برنامه تمرین هفتگی روزهای یکشنبه صبح سرخه حصار با حضور 10 نفر از اعضا باشگاه و مهمان برگزار گردید. از آقای محسن صادقی برای هماهنگی برنامه های تمرینات هفتگی سرخه حصار قدردانی میگردد.