یاد و خاطر همنورد فقید سعید طاهری گرامی باد

یاد و خاطر درگذشتگان واقعه غم انگیز بهمن دیزین به ویژه “همنورد فقید سعید طاهری” که در حال امداد رسانی جان به جان آفرین تسلیم نمود، گرامی باد.