آرشیو دسته بندی: فراخوان ثبت‌نام برنامه

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه کارگاه ساخت غار برفی و ایگلو مورخ 26 بهمن ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه کارگاه آموزشی ساخت غار برفی و ایگلو مورخ 26 بهمن ماه 1402 صادر گردید.

ثبت نام برنامه صعود قله بلقیس مورخ 20 بهمن ماه 1402

فراخوان صعود قله بلقیس مورخ 20 بهمن ماه 1402 صادر گردید.

ثبت نام برنامه زمستانی کمپ علم کوه منتهی به 22 بهمن ماه

فراخوان ثبت نام برنامه کمپ زمستانی علم کوه صادر گردید.

ثبت نام برنامه های یخ نوردی آبنیک و قله سرسیاه غار مورخ 13 بهمن ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه های تقویم ورزشی یخ نوردی آبنیک و قله سرسیاه غار مورخ 13 بهمن ماه 1402 صادر گردید.

ثبت نام برنامه های شب مانی در قله سرکچال و صعود تا پناهنگاه لجنی و شب مانی مورخ 5 و 6 بهمن ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه های شب مانی در قله سرکچال و صعود قله لجنی مورخ ششم بهمن ماه صادر گردید.

ثبت نام در برنامه کارگاه آموزشی یخ و برف تقویم ورزشی مورخ بیست و نهم دی ماه

ثبت نام در برنامه کارگاه آموزشی یخ و برف تقویم ورزشی مورخ بیست و نهم دی ماه

فراخوان ثبت نام برنامه کارگاه آموزشی یخ و برف مورخ 29 ام دی ماه صادر گردید.

ثبت نام در برنامه های صعود قله دماوند از مسیر یال جنوبی مورخ 22 دی ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه صعود به قله دماوند از مسیر یال جنوبی و بارگاه سوم دماوند مورخ بیست و سوم دی ماه صادر گردید.

ثبت نام در برنامه های قله همهن و قله اسپیدچال تقویم ورزشی مورخ پانزدهم دی ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه های قله همهن و قله اسپیدچال تقویم ورزشی مورخ پانزدهم دی ماه 1402 صادر گردید.

ثبت نام در برنامه صعود به قله ناز و قله کهار مورخ هشتم دی ماه

فراخوان ثبت نام در برنامه صعود به قله ناز و قله کهار منتشر گردید.