مسیر “همت شمیران” در منطقه کوه چرخی ساوه – محمد توکلی

تیر ماه سال 1399 به اتفاق دوست و همطناب عزیزم ، جناب اقای وحید دهقان، برای اصلاح و ریبولت برخی از میانی های مسیر قرنطینه، عازم این منطقه شدیم. پس از اتمام کار،بر آن شدم تا مسیری با نام باشگاه همت شمیران در این منطقه گشایش کنم.  با جستجو و بررسی منطقه، چندین نقطه را شناسایی و مسیری را انتخاب و کارگاه زنجیر را نصب نمودیم.

توضیح: مسیر قرنطینه بلندترین مسیر این منطقه (4طول 50 متری) بوده و توسط آقایان دهقان و یگانه گشایش شده است.

عدم وجود تجهیزات کافی، سرما و محدودیت های کرونایی باعث شدتا وقفه ای در برنامه ایجاد شود. سرانجام با وجود سرمای شدید و محدودیت تردد، آذر99 وارد منطقه کوه چرخی شدیم.

هفته قبل از انجام کار ، رول و صفحه خریداری شده و بعد از ظهرپنج شنبه بیست و هفتم آذر ماه نود و نه، به اتفاق خانم محیا توکلی و آقایان سعید یگانه ، وحید دهقان و رضا فرهانی وارد منطقه کوه چرخی شدیم. شب را درهمان محل صبح کرده و سحرگاه روز جمعه صعود مسیر را آغاز نمودیم.

پس از چندین بار صعود، نقطه های رول مشخص و نظرات را جمع بندی کردیم. هنگامی که کراکس های مسیر و محل دقیق رول ها مشخص شد شروع به نصب رول ها کردیم.

پس از اتمام رول کوبی، کروکی مسیر را رسم نمودیم. و بدین ترتیب مسیر همت شمیران در منطقه کوه چرخی توسط اینجانب محمد توکلی و خانوم محیا توکلی ایجاد شد. دراینجا از زحمات آقایان سعید یگانه فرد و وحید دهقان و رضا فرهانی تشکر مینمایم.