برای عضویت در باشگاه کوهنوردی همت شمیران میتوانید پس از حصول شرایط عضویت در باشگاه  فرم پذیرش عضو جدید (این لینک) را تکمیل نمایید. این فرم توسط کارگروه آموزش باشگاه بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد تا بر اساس آیین نامه های داخلی باشگاه کوهنوردی همت شمیران و فرآیندهای موجود و ارزیابی بعمل آمده مندرجات فرم تکمیل شده به یکی از فرایندهای درنظر گرفته شده برای ورود به باشگاه هدایت شوید. بطور معمول در هر فصل یک دوره کامل آموزشی شامل ترکیبی از کلاس های تئوری و عملی برای اعضا جدید برنامه ریزی و اجرا میگردد. فهرست کلاسهای مرتبط با اعضا جدید باشگاه در منو آموزش بخش اعضا جدید قابل رئویت میباشد.

پرداخت حق عضویت باشگاه- شامل یکسال عضویت باشگاه و شرکت در ده کلاس آموزشی (چهار کلاس تئوری- شش کلاس عملی) به مبلغ 30،000،000 ریال

شرایط کلی و عمومی ورود به باشگاه کوهنوردی همت شمیران

  • اظهار علاقه مندي به ورزش كوهنوردي مبني بر اصول علمي و دانش روز.
  • قبول مفاد اساسنامه و آيين نامه های داخلي گروه همت شمیران.
  • دارا بودن سن قانوني حد اقل 18 سال تمام، در مورد افراد زير 18 سال ارائه رضايت نامه كتبي اولیا و حاضر شدن اوليا موقع ثبت نام در گروه الزامی است.
  • قبول نقش موثر و فعال در كليه فعاليتهاي گروه.
  • پرداخت حق عضویت باشگاه
  • تكميل فرم پذيرش و تهيه مدارك لازم براي تشكيل پرونده.
  • داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر