آروزی موفقیت برای همنوردان عزیز آقایان سجاد محمدی و امیرحسین یونسی در مسابقه دو کوهستان قهرمانی استان تهران

برای همنوردان عزیز و گرامی آقایان سجاد محمدی و امیرحسین یونسی که از سوی باشگاه همت شمیران امروز در مسابقه دو کوهستان قهرمانی استان در ماده اسکای رانینگ و ورتیکال شرکت می نمایند آرزوی موفقیت می نماییم.