اجرای برنامه آشنایی و تمرین یخنوردی

برنامه “آشنایی و تمرین یخنوردی” به سرپرستی و مربیگری آقای محمود وفایی در تاریخ هفدهم بهمن ماه 1399 با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه اجرا گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: فرشاد رحیمی، مونا غیاثی، احمد جراحی، صادق حریری، راما هاشمی علیا