اجرای برنامه آموزشی صعود به ارتفاع بقا

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- صعود به ارتفاع و بقا از تقویم آموزشی اعضا جدید تابستان 1400 روز پانزدهم ماه به مربیگری آقای مهیار کرمی برگزار گردید.

اعضا تیم: ۱. زینب مشاعی ۲. سارا پاکی ۳. محسن دهقان ۴. محمدجواد اتابکی ۵.علی طاهری ۶.امین پروانه ۷. آذر اسکندرپور