اجرای برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- قله عرقچین صعود از مسیرهای نو

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- آموزش صعود از مسیرهای نو از تقویم آموزشی اعضا جدید تابستان 1400 روز بیست و یکم مرداد ماه به مربیگری آقای محمد مرتضوی برگزار گردید.

اعضا تیم: 1- ریحانه آزاد 2- سودابه راهب 3- آذر اسکندرپور 4- محسن دهقان 5- سارا پاکی 6- علی طاهری 7 زینت مشاعی 8- امین پروانه 9- محمد جواد اتابکی 10- بهار صبیحی 11- احسان پاکی