اجرای برنامه آموزشی عملی برقراری کمپ در کوهستان اعضا جدید

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید آشنایی با برقراری کمپ در کوهستان روزبیست و هشتم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری آقای امیر شرافتی با صعود قله ریزان برگزار گردید.

شرکت کنندگان:

۱- امیر شرافتی (سرپرست و مربی) ۲- امیر یوسفی ۳- احمد دربندسری ۴- مهدی نامنی ۵- نسيم جلاليان ۶- فرشاد اسمعیل زاده ٧- ريحانه آزاد ۸- نگار حق وردي ۹- سحر شاهسواری ۱۰- سحر جعفرپور