اجرای برنامه آموزشی عملی صعود از مسیرهای نو

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- صعود از مسیرهای نو از تقویم آموزشی اعضا جدید پاییز 1400 روز بیست و سوم مهرماه به مربیگری آقای محمد مرتضوی برگزار گردید.

اعضا تیم: 1- ريحانه آزاد ۲ـزینب غیاثوند محمدخانی ٣- رسول موسوي 4- سحر شاهسواری  ۵-  انسیه زینلی ۶- مهدی نامنی ۷-سحر جعفرپور ٨- نگار حق وردي ۹- وحید سپهرفر ۱۰-فرشاد اسمعیل زاده ۱۱-احمد دربندسری ۱۲-امیر یوسفی ۱۳-حسین خادمی ۱۴- احسان ابوالقاسمی ۱۵_پریسا غیاثی ١٦- حسين همامي