اجرای صعود قله دارآباد- برنامه ارزیابی اعضا جدید ورودی زمستان 1399

برنامه“صعود قله دارآباد” ارزیابی اعضا جدید ورودی زمستان 1399 در تاریخ هفدهم بهمن ماه به سرپرستی آقای مهیار کرمی با حضور چهار نفر از اعضا جدید برگزار گردید.

شرکت کنندگان برنامه: آوا صادقی، بهنوش بهداد، محمد یاخچی بگلو، علی محمد یاری