اجرای برنامه تمرین سنگنوردی بند یخچال

برنامه سنگنوردی از تقویم ورزشی تابستان 1400 در منطقه بند یخچال با حضور دو نفر از اعضا باشگاه آقای کامران طاهباز (سرپرست) و محمد صادق کرباسی در تاریخ 11 تیرماه برگزار گردید.