اجرای برنامه دارآباد به توچال

برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به توچال از تقویم تابستان 1400 روزبیست و ششم شهریور ماه به سرپرستی علی فراهانی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-علی فراهانی ( سرپرست ) 2- مهدی مشایخی 3- صفورا بهرامی 4- فرزان آگهی