اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی – بیستم و هفتم خردادماه

روز پنجنشبه مورخ 27 ام خردادماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت وردیج با حضور 7 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی با تمرکز بر تمرینات و آموزش صعود وفرود کرده ای برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

1- مرتضی محمدی 2- مریم عزیزی 3- فرزان آگهی 4- مهرناز حسین زهی 5- حسین معینی فر

لازم به ذکر است این تمرینات با هدف آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری برنامه ریزی گردیده است.