اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی

روز پنجنشبه مورخ 23 اردیبهشت ماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت ازگی با تمرکز بر تمرینات صعود و تکنیک های آن و طراحی تمرینهای قدرتی با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

1- مرتضی محمدی 2- مونا غیاثی 3- مریم عزیزی 4- مهرناز حسین زهی 5- فرزان آگهی

لازم به ذکر است این تمرینات با هدف آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری برنامه ریزی گردیده است.