اجرای برنامه صعود قله برج- چهاردهم خرداد ماه

برنامه صعود قل برج از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه چهاردهم خرداد ماه به سرپرستی آقای منوچهر هدایت با حضور ده نفر از اعضا باشگاه و سه نفر مهمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

١- آزاده مهدي ٢- علي كاوند ٣- جعفر نوراني ٤- منوچهر عيسي پور ٥- ارمغان پسيخاني ۶- فاطمه بادكوبه ۷- موسي خلفا ۸- ايمان تقوي ۹- رسول شراهي ۱۰- كامران هدايت ۱۱- محمد جواد سبزواري ۱۲- احسان صدیه ۱۳- مریم معارف وند