اجرای برنامه صعود قله برف انبار

برنامه صعود قله برف انبار از تقویم پاییز 1400 روزبیست و سوم مهر ماه به سرپرستی فرید واحدی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-فرید واحدی (سرپرست) ۲- سودابه راهب ۳- علی طاهری ۴- احسان مهدوی پور ۵-ایمان تقوی ۶-نسیم علاالدینی ۷- محسن دهقان