اجرای برنامه صعود قله دماوند از مسیر جنوبی

برنامه صعود قله دماوند از مسیر جنوبی از تقویم پاییز 1400 روزبیست و هفتم و بیست و هشتم آبان ماه به سرپرستی رضا دشتی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-رضا دشتی (سرپرست) 2- مهدی مشایخی 3- گلناز لبیبی 4- محسن صادقی