اجرای برنامه صعود قله لتمان

برنامه “صعود قله لتمان” به سرپرستی “آقای فرید واحدی” در تاریخ هشتم اسفند ماه 1399 با حضور5 نفر از اعضا باشگاه اجرا گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: فرمیسک ناصرزاده، مهیار کرمی، مهدی شاه آبادی فراهانی، بهنوش بهداد، موسی خلفا