اجرای برنامه صعود قله کاسونک

برنامه صعود قله کاسونک از تقویم پاییز 1400 روزهفتم آبان ماه به سرپرستی محمود آرین برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-محمود آرین (سرپرست) 2- مریم محمد صالح ۳- علی طاهری ۴- امیر سیدی مقدم ۵- آوا صادقی ۶- محسن دهقان ۷- سارا پاکی ۸_سودابه راهب ۹- كورش ريش سفيد 10 – احسان پاکی 11- مهدی محمد جعفری