اجرای برنامه صعود قله گل زرد

برنامه صعود قله گل زرد از تقویم پاییز 1400 روزبیست و هشتم آبان ماه به سرپرستی آقای سعید حمیدی برگزار گردید.

۱- سعید حمیدی ۲- زینب مشاعی ۳- احسان پاکی ۴-محمدجواد اتابکی ۵-علی طاهری ۶- زینب غیاثوند محمدخانی ۷- احسان مهدوی پور ۸- بهنوش بهداد_۹ امین پروانه 10- آوا صادقی