اجرای برنامه تمرینات هفتگی پارک سرخه حصار

برنامه تمرین هوازی یکشنبه بامداد پارک سرخه حصار به سرپرستی آقای محسن صادقی از تقویم فعالیت های تمرینی طی هفته گذشته با حضور 4 نفر از اعضا و 4 مهمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- داریوش ابراهیمی 2- رسول شراهی 3- جواد انواری 4- فاطمه انواری 5- وانیا انواری 6- حمید بذرافشان 7- جواد مشهدی 8- محسن علیخواه