اجرای برنامه هوازی ایستگاه دو توچال

برنامه تمرین هوازی ازتقویم تمرینات هفتگی باشگاه به سرپرستی آقای محمد توکلی با شرکت دو نفر برگزار گردید.

شرکت کنندگان: 1- محمد توکلی 2- مسعود قربانی 3- رامین صیفوری