اجرای برنامه غار بورنیک

برنامه پیمایش غار بورنیک از تقویم پاییز 1400 روز نوزدهم آذر ماه به سرپرستی مهیار کرمی با حضور11 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان:

۱- مهیار کرمی (سرپرست) ۲- رسول موسوی ٣- احسان پاکی ٤- احسان ابوالقاسمی ۵-علی طاهری ۶- حسین خادمی ۷- سولماز بهمنی ۸-محسن دهقان ۹-سارا پاکی ۱۰- فاطمه بادکوبه ۱۱- زینب غیاثوند

تصاویر برنامه: