اجرای برنامه کارگاه آموزشی انواع بالاکشی

برنامه کارگاه آموزشی انواع بالاکشی از تقویم آموزشی تابستان 1400 روز هجدهم مرداد ماه به سرپرستی و مربیگری محمد صادق کرباسی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-محمد صادق کرباسی ( سرپرست ) ۲-احمد جراهی ۳- ایمان تقوی دینانی