اجرای برنامه کارگاه آموزشی صعودهای مصنوعی

روز پنجنشبه مورخ دهم تیرماه برنامه کارگاه آموزشی صعودهای مصنوعی در منطقه وردیج از تقویم آموزشی تابستان 1400 با حضور 4 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محسن صادقی برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

1- فرشاد رحیمی 2- بهروز نصیری خواه 3- احسان مهدوی 4- محمد توکلی