اجرای جلسه ارزیابی پایان دوره اعضا آموزشی تابستان 1400

برنامه ارزیابی پایان دوره اعضا آموزشی تابستان 1400 از تقویم آموزشی اعضا جدید تابستان 1400 روز بیست و ششم شهریور ماه به مربیگری آقای سعید حمیدی برگزار گردید.

اعضا تیم: 1- ریحانه آزاد 2- سودابه راهب 3- آذر اسکندرپور 4- محسن دهقان 5- سارا پاکی 6- علی طاهری 7 زینت مشاعی 8- امین پروانه 9- محمد جواد اتابکی 10- زینب غیاثوند محمد خانی 11- احسان پاکی