اجرای کارآموزی مقدماتی سنگنوردی آقایان

یک دوره برنامه کارآموزی سنگنوردی مقدماتی آقایان از سی و یکم شهریور ماه تا دوم مهرماه به مربیگری آقایان محمرضا بهروزی و مهدی محمد شاهی مقدم برگزار گردید.

کارآموزان: 1. فرزان آگهی 2. رسول شراهی 3. امین پروانه 4. مهدی مشایخی 5. مسعود زمانی 6. علی صغیری نژاد 7. محمد رضا جمشیدی