اعلام تقویم آموزشی اعضا جدید باشگاه- بهار 1400

تقویم آموزشی اعضا جدید باشگاه- بهار 1400 در صفحه مربوطه توسط اعضا جدید قابل دسترسی میباشد. اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به موفقیت در اتمام دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.

دسترسی به صفحه اعضا جدید