برگزاری جلسه هماهنگی ماهانه هیئت مدیره و مسئولین کارگروه ها

جلسه هماهنگی هیئت مدیره محترم باشگاه با مسئولین کارگروه ها روز دوشنبه مورخ 11 اسفند ماه از ساعت 19:00 تا 20:30 در دفتر باشگاه برگزار و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- برنامه ریزی برای نحوه برگزاری جلسات باشگاه

2- بررسی تقویم فصل آتی پیشنهادی کارگروه طرح و برنامه و کارگروه فنی

3- هماهنگی و اعلام برنامه های تقویم و بررسی گردش کار