برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین کارگروه ها و هیئت مدیره باشگاه

جلسه هماهنگی مسئولین کارگروه ها و هیئت مدیره باشگاه دیروز دوشنبه مورخ دوازدهم مهرماه از ساعت 18:00 تا ساعت 20:00 در دفتر باشگاه در ورزشگاه قیطریه برگزار گردید و در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد:

1-ضمن تاکید بر اهمیت اخذ و جمع آوری گزارش برنامه های باشگاه، مقرر گردید به منظور ارتقا سطح گزارش نویسی برنامه های اجرا شده یک جلسه آموزشی گزارش نویسی در جلسه عمومی باشگاه برگزار گردد.

2- اهمیت فعالیت اعضا موقت در ارتقا سطح کمی و کیفی برنامه ها مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید ارتباط با اعضا موقت از طریق کانال باشگاه با برنامه ریزی کارگروه فنی مورد توجه قرار گیرد.

3- مقرر گردید ارزیابی مربیان و اعضا دوره آموزشی جدید پس از هر برنامه اجرایی گردد.

4- در خصوص ایاب و ذهاب در برنامه ها و مشکلات و نقصانهای مشاهده شده بحث و تبادل نظر گردید و راه های مشارکت بیشتر اعضا در همراه آوردن وسیله نقلیه شخصی بررسی شد. همچنین روش های جبران هزینه خودرو در برنامه ها مورد بحث قرار گرفت. در نهایت مقرر گردید به منظور برنامه ریزی بهتر در فرم ثبت نام فراخوان برنامه ها همراهی خودرو شخصی شرکت کنندگان پرسیده شود. همچنین سرپرست برنامه و کارگروه فنی بنا به فراخور هر برنامه در این خصوص تصمیم گیری نمایند.