برگزاری جلسه هماهنگی هیئت مدیره باشگاه با مسئولین کارگروه ها

جلسه هماهنگی هیئت مدیره محترم باشگاه با مسئولین کارگروه ها روز دوشنبه مورخ هشتم شهریور ماه از ساعت 18:00 تا 20:00 در دفتر باشگاه برگزار و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- گزارشی از بررسی و اصلاحات نهایی و تایید کلیات تقویم پاییز 1400 در جلسه کارگروه فنی و هیئت مدیره باشگاه ارائه گردید.

2- بر اجرای دقیق آیین نامه ای باشگاه توسط کارگروه های و به ویژه آیین نامه اعضا جدید توسط کارگروه آموزشی تاکید گردید.

3- پیگیری و اخذ گزارش برنامه ها از سرپرستان محترم مورد تاکید قرار گرفت. همچنین مقرر گردید کارگروه طرح و برنامه برای اخذ گزارشات برنامه با کارگروه فنی همکاری نمایند.

4- فرآیند ارزیابی اعضا شرکت کننده در برنامه و همسازن سازی آنها منتاسب با سطح برنامه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امتیاز بندی فعالیت اعضا در هر فصل در پایان فصل اعلام خواهد شد.

5- در خصوص ارتقا ظرفیت های وبسایت باشگاه مقرر گردید کارگروه روابط عمومی پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد.

6- به منظور مشارکت اعضا در برنامه ها و تبلیغات برای پذیرش اعضا مقرر گردید ارائه گزارش برنامه ها وصدور فراخوان برنامه ها در اینستاگرام بر اساس مذاکرات در دستور اقدام قرار گیرد.