برگزاری جلسه هماهنگی هیئت مدیره باشگاه و مسئولین کارگروه ها- مورخ 17 خرداد ماه 1400

جلسه هماهنگی هیئت مدیره محترم باشگاه با مسئولین کارگروه ها روز دوشنبه مورخ 17 خرداد ماه از ساعت 18:00 تا 21:00 در دفتر باشگاه برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد از سوی مسئولین کارگروه ها ، در خصوص موارد زیر بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- نقطه قوت عملکرد باشگاه در شش ماهه گذشته تعامل مناسب و همکاری قوی میان کارگروه ها و افزایش مشارکت اعضا با سابقه ، میانی ، موقت و جدید در برنامه های باشگاه در سطوح مختلف میباشد. راهکارهای بهبود کیفی این مشارکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

2- مقرر گردید ارائه گزارش برنامه های اجرای شده در کارگروه فنی به صورت جدی مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.

3- رعایت دقیق آیین نامه های آموزشی باشگاه به ویژه در فرآیند جذب و آموزش اعضا جدید مورد تاکید قرار گرفت.

4- به منظور تولید محتوای آموزشی و فنی برای انتشار در سایت باشگاه مقرر گردید برنامه ریزی لازم از سوی هیئت مدیره محترم و باهمکاری کارگروه های مختلف انجام پذیرد.

5- مقرر گردید فراخوان جذب اعضا داوطلب به ویژه از میان اعضا جدید و موقت برای همکاری در ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان انجام پذیرفته و برنامه ریزی برای آموزش های مورد نیاز ایشان توسط مسئول محترم ستاد باشگاه در این فرآیند انجام پذیرد.

6- با توجه به فعالسازی پرتال باشگاه مقرر گردید کارگروه آموزش برای برگزاری دوره های کارآموزی متناسب فصل برنامه ریزی و اقدام نماید.

7- تقویم ورزشی تابستان که از سوی کارگروه فنی و کارگروه طرح و برنامه جمع بندی گردیده بود بررسی و کلیات آن مورد تایید قرار گرفت.