جمع آوری پیشنهادات برای چیدمان تقویم سه ماهه دوم (تابستان) 1400

کارگروه طرح و برنامه از شما دعوت مینماید تا پیشنهادات خود برای چیدمان تقویم سه ماهه اول (بهار) 1400 را مطرح نمایید. خواهشمند است بدین منظور نسبت به تکمیل فرم زیر تا حداکثر نهم خرداد ماه اقدام نمایید.

فرم ارائه پیشنهادات تقویم سه ماهه دوم (تابستان) 1400