جمع آوری پیشنهادات برای چیدمان تقویم سه ماهه اول (بهار) 1400

همنوردان عزیز و گرامی

کارگروه طرح و برنامه از شما دعوت مینماید تا پیشنهادات خود برای چیدمان تقویم سه ماهه اول (بهار) 1400 را مطرح نمایید. خواهشمند است بدین منظور نسبت به تکمیل فرم زیر تا حداکثر سوم اسفند ماه اقدام نمایید.

فرم ارائه پیشنهادات تقویم سه ماهه اول (بهار) 1400