دعوت به پیشنهاد برنامه برای چیدمان تقویم سه ماهه سوم (پاییز) 1400

کارگروه طرح و برنامه از شما دعوت مینماید تا پیشنهادات خود برای چیدمان تقویم سه ماهه سوم (پاییز) 1400 را مطرح نمایید. خواهشمند است بدین منظور نسبت به تکمیل فرم زیر تا حداکثر سی ام مرداد ماه اقدام نمایید.

فرم ارائه پیشنهادات تقویم سه ماهه سوم (پاییز) 1400