فراخوان ثبت درخواست عضویت رسمی باشگاه

بدینوسیله از کلیه همنوردان گرامی که شش ماه دوره عضویت آنها سپری گردیده است و مدارک کارآموزی کوهپیمایی، سنگ مقدماتی و برف مقدماتی را اخذ نموده اند دعوت میگردد تا در صورت تمایل درخواست عضویت رسمی باشگاه را تا پایان مهرماه با تکمیل فرم زیر ارائه نمایند.

لینک درخواست عضویت رسمی باشگاه