فراخوان ثبت نام برنامه پنجشنبه سنگنوردی مورخ 19 فروردین ماه

همنوردان گرامی همانگونه که مطلع گردیدی برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری برنامه ریزی گردیده است و از هفته جاری با برنامه های نیم روز (از ظهر تا عصر به مدت تقریبی 5 ساعت) برنامه سنگنوردی آغاز میگردد. سرپرستی و مربیگری این کلاس ها بر عهده “آقای محمود وفایی” از مربیان و اعضا با سابقه و توانمند باشگاه و دارای سوابق ارزنده در زمینه آموزش و اجرای برنامه های سنگنوردی و از قهرمانان یخنوردی و درایتولینگ کشور میباشد.

ظرفیت هر جلسه محدود میباشد و هزینه شرکت برای یک جلسه آموزش و تمرین 1،000،000 خواهد بود. هزینه استهلاک تجهیزات فنی که از انبار باشگاه دریافت گردد بصورت جداگانه محاسبه میگردد.اعضا با سطوح مختلف آشنایی و مهارت فنی میتوانند در این جلسات شرکت نمایند.

لینک ثبت نام

مهلت ثبت نام در برنامه روز چهارشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه ساعت 12:00 میباشد.