فراخوان ثبت نام در برنامه ارزیابی پایان دوره اعضا جدید ورودی تابستان

برنامه ارزیابی پایان دوره اعضا جدید ورودی تابستان 1400 با عنوان روز جمعه بیست و ششم شهریور ماه به سرپرستی و مربیگری “آقای وحید حاج حسینی” برگزار میگردد. برای شرکت در جلسه ارزیابی لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور در این جلسه الزامی بوده وبر اساس مشارکت شما در دوره آموزشی و نتیجه این جلسه کارنامه پایان دوره صادر خواهد شد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی صورت گرفته میباشد.