قدردانی کارگروه طرح و برنامه از مشارکت اعضا در ارائه پیشنهاد برای تدوین تقویم فصل آتی

کارگروه طرح و برنامه از اعضا گرامی که با ارائه پیشنهاد برنامه و یا اعلام آمادگی برای سرپرستی برنامه ها در تدوین تقویم بهار 1400 مشارکت داشته اند قدردانی نموده و پیش نویس تقویم فصل آتی را با لحاظ نمودن پیشنهادات ارائه شده برای بررسی های تکمیلی و تنظیم تقویم نهایی به کارگروه فنیارسال نموده اند.