معرفی آقای علی فراهانی بعنوان مسئول جدید کارگروه آموزش

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند “آقای علی فراهانی” از سوی هیئت مدیره باشگاه به سمت “مسئول کارگروه آموزش” منصوب گردیده اند. ضمن قدردانی و تشکر از مسئول سابق کارگروه آموزش آقای محمد توکلی که زحمات شایان توجهی را به انجام رسانده اند برای آقای علی فراهانی در انجام مسئولیت های محوله آرزوی موفقیت می نماییم.