یاد و خاطر همنورد فقید اسماعیل محامد گرامی باد

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می‌داشت تا به جانش می‌خواندی

نام کوچکی تا به مهر آوازش می‌دادی، همچون مرگ که نام کوچکِ زندگی‌ست

قله گل زرد 22 اردیبهشت 1385
حسن در کارآموزی برف 29 اردیبهشت 1385