آرشیو دسته بندی: گزارش برنامه

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۵ و ۶ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۶ و ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۶ و ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قله دال‌ نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ دال‌نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ دال‌نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قله دماوند از یال جنوبی ۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ قلۀ دماوند از یال جنوبی ۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ قلۀ دماوند از یال جنوبی ۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود به قله اسپیدچال ۱۵ دی ۱۴۰۲

گزارش برنامۀ قلۀ اسپیدچال ۱۵ دی ۱۴۰۲

خبر اجرای برنامۀ صعود به قله اسپیدچال در تاریخ ۱۵ ی ماه ۱۴۰۲ منتشر گردید.