آرشیو نویسنده: مهرداد محمدی

فراخوان ثبت نام کارآموزی سنگنوردی مقدماتی آقایان ۳ و ۴ و ۵ مرداد ۱۴۰۳

فراخوان ثبت نام کارآموزی سنگنوردی مقدماتی آقایان ۳ و ۴ و ۵ مرداد ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود دیوارۀ لیلا اسفندیاری مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود دیوارۀ لیلا اسفندیاری مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا قله آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳