آرشیو دسته بندی: گزارش برنامه

گزارش برنامۀ صعود یال ملاخوران قله دماوند مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود یال ملاخوران دماوند مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ قلۀ کلکچال به قلۀ توچال مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ قلۀ کلکچال به قلۀ توچال مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ تمرین سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ تمرین سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ تمرین سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ پیمایش خط الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳