آرشیو برچسب های: گزارش عملکرد، تقویم ورزشی، کارگروه فنی، امیر شرافتی، پاییز 1401

گزارش عملکرد سه ماهه پاییز 1401 کارگروه فنی باشگاه کوهنوردی همت شمیران

چکیده عملکرد کارگروه فنی باشگاه همت شمیران: از 26 برنامه تقویم ورزشی پاییز 1401 باشگاه کوهنوردی همت شمیران 24 برنامه صعود (92%) با حضور مجموع 210 نفر روز و متوسط 8/75 نفر در هر برنامه اجرا گردیده است.