اجرای برنامه های تمرینات هفتگی پارک سرخه حصار

برنامه تمرین هوازی یکشنبه بامداد پارک سرخه حصار به سرپرستی آقای محسن صادقی از تقویم فعالیت های تمرینی طی هفته با حضور 2 نفر از اعضا و 3 مهمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- بهروز نصیرخواه 2- داریوش ابراهیمی 3- جواد انواری 4- محسن کتیبه 5- ابراهیم زندی