اجرای تمرینات هفتگی سرخه حصار- ایستگاه دو توچال- سوهانک

برنامه های تمرینات هفتگی باشگاه طی روزهای یکشنبه و سه شنبه در بر اساس تقویم فعالیت های تمرینی طی هفته به شرح زیر برگزار گردیده است:

1- برنامه تمرین هوازی روزهای یکشنبه صبح در پارک سرخه حصار به سرپرستی آقای محسن صادقی

2- برنامه تمرین هوازی روزهای سه شنبه عصر در ایستگاه دو ولنجک به سرپرستی آقای محمد توکلی

شرکت کنندگان در تمرین: 1- ترنج دهقان 2- سارا پاکی 3- مسعود قربانی 4- راویژ صیفوری 5- محسن دهقان

3- برنامه آموزشی تمرینی روزهای سه شنبه عصر در سوهانک به مربیگری آقای سجاد محمدی

شرکت کنندگان در تمرین : ۱- سحر مطلق 2- زهرا مطلق 3- علی فراهانی 4- نسیم علا الدینی 5- فرید واحدی 6- مهرنوش عاقلی فر 7- بهاره خرمی 8- هانیه حسین 9- رضا غریبی پور 10- امیر حسین یونیسی 11- محمد صادقی کرباسی 12- علی طاهری